Categories
Wayout

3. มุสลิมมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับศาสนทูตมุฮัมหมัด?

ตอบ – มุสลิมเชื่อว่านบีมุฮัมหมัด (ขอความศาสนติประสบแด่ท่าน) คือศาสนทูตท่านสุดท้ายจากบรรดาศาสนทูตท่านต่าง ๆ ที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้ ด้วยภารกิจและเปัาหมายเดียวกัน

4. มุสลิมกราบไหว้ศาสนทูตมุฮัมหมัดหรือไม่?

ตอบ – มุสลิมศรัทธาต่อท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด (ขอความศานติประสบแด่ท่าน) ในฐานะมนุษย์ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ พระผู้เป็นเจ้า โดยให้ความเคารพต่อท่านในฐานะ มนุษย์ที่ดีที่สุด ที่ถูกเลือกมาทำหน้าที่อันประเสริฐ โดยมิได้กราบไหว้บูซาท่านแต่อย่างใด เพราะการเคารพภักดีนั้นมนุษย์ทุกคนต้องมอบแด่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

Categories
Wayout

2. นบีมุฮัมหมัดเป็นศาสนทูตใด้อย่างใร?

ตอบ –

ท่านนบีมุฮัมหมัด (ขอความศานติประสบแด่ท่าน) มิได้รู้มาก่อนว่าท่านจะต้องรับหน้าที่นี้ ก่อนได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เป็นศาสนทูตของพระองค์ ท่านก็คือคนหนุ่มที่ใช้ชีวิตปกติ เป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับในความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

Categories
Wayout

1. ใครคือนบีมุฮัมหมัด?

ตอบ –

ท่านนบี (ศาสนทูต) มุฮัมหมัด (ขอความศานติประสบแด่ท่าน) คือ ผู้นำสารจาก อัลลอฮ มาถ่ายทอดแก่มนุษยชาติ โดยท่านจะสั่งใช้ให้ทำความดี ห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วร้าย ท่านนบีมุอัมหมัด อยู่ในตำแหน่งมะอฺซูม หรือเป็นผู้ที่อัลลอฮทรงปกป้องจากความผิดทั้งปวง