Categories
Wayout

1. ใครคือนบีมุฮัมหมัด?

ตอบ –

ท่านนบี (ศาสนทูต) มุฮัมหมัด (ขอความศานติประสบแด่ท่าน) คือ ผู้นำสารจาก อัลลอฮ มาถ่ายทอดแก่มนุษยชาติ โดยท่านจะสั่งใช้ให้ทำความดี ห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วร้าย ท่านนบีมุอัมหมัด อยู่ในตำแหน่งมะอฺซูม หรือเป็นผู้ที่อัลลอฮทรงปกป้องจากความผิดทั้งปวง

ซึ่งในช่วงแรกท่านถูกต่อต้านอย่างหนักจากชาวอาหรับ เพราะสิ่งที่ท่านสอนขัดกับกระแสสังคมในยุคนั้น ที่เต็มไปด้วยอบายมุข คนรวยกดขี่คนจน คนเข้มแข็งรังแกคนอ่อนแอ การดื่มสุรา การค้าประเวณี เบีนเรื่องปกติของผู้คนในยุคนั้น ทำให้ชาวอาหรับไม่พอใจกับการเผยแผ่อิสลามของท่าน

และท่านยังสั่งสอนเน้นยํ้าเรื่องเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในอิสลามให้กับผู้คน คือสอนให้เคารพสักการะอัลลอฮแต่เพียงองค์เดียว ซึ่งก็ยิ่งนำมาซึ่งความโกรธแค้นจากชาวอาหรับ ที่มีธุรกิจผูกพันอยู่กับการกราบไหว้รูปเคารพของผู้คน

แต่ในทางตรงกันข้าม สำหรับผู้คนที่เชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ท่านนบีสอน เมื่อพวกเขาปลดแอกตัวเองออกจากความเชื่องมงาย มาผูกพันอยู่กับคำสอนของพระเจ้าที่เที่ยงแท้แล้ว การขัดเกลาตัวเองให้อยู่ในศีลธรรมก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว

*************************

Leave a Reply