Categories
Wayout

3. มุสลิมมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับศาสนทูตมุฮัมหมัด?

ตอบ – มุสลิมเชื่อว่านบีมุฮัมหมัด (ขอความศาสนติประสบแด่ท่าน) คือศาสนทูตท่านสุดท้ายจากบรรดาศาสนทูตท่านต่าง ๆ ที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้ ด้วยภารกิจและเปัาหมายเดียวกัน

4. มุสลิมกราบไหว้ศาสนทูตมุฮัมหมัดหรือไม่?

ตอบ – มุสลิมศรัทธาต่อท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด (ขอความศานติประสบแด่ท่าน) ในฐานะมนุษย์ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ พระผู้เป็นเจ้า โดยให้ความเคารพต่อท่านในฐานะ มนุษย์ที่ดีที่สุด ที่ถูกเลือกมาทำหน้าที่อันประเสริฐ โดยมิได้กราบไหว้บูซาท่านแต่อย่างใด เพราะการเคารพภักดีนั้นมนุษย์ทุกคนต้องมอบแด่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

มิเพียงเท่านั้น ท่านนบีมุฮัมหมัด (ขอความศานติประสบแด่ท่าน) ยังห้ามมิให้ผู้ใดปั้น หรือ วาดรูปท่านขึ้นอย่างเด็ดขาด เป็นกุศโลบายในการป้องกันปัญหาด้านการศรัทธาหลายประการ ฉะนั้นการจำลองรูปท่านขึ้นมา ไม่ว่าด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด นับว่าเป็นการละเมิดคำสอนของท่านอย่างชัดเจน

*********************

Leave a Reply